مسابقه امنیت سایبری ASIS

شروع مرحله مقدماتی ASIS CTF 2015

شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح تا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبحGame Finished!

ورود